ASM

Vùng giá mua 16,5 - 16,8 giá mục tiêu 20

POS

Vùng giá mua 17 giá mục tiêu ngắn hạn 20

ITC

Giá mua 15 giá mục tiêu 19

VNP

Vùng giá mua 24,6-25 vùng giá mục tiêu 30

Hưng Nguyên