TCD

Vùng giá mua 22, giá mục tiêu ngắn hạn 25

TVC

Vùng giá mua 16,5-17 giá mục tiêu 20 

Hưng Nguyên