NLG

Vùng giá mua 43 - 43,5, Giá mục tiêu ngắn hạn 48, giá cắt lỗ 41,8.

KBC

Vùng giá mua 34,5 - 35, Giá mục tiêu ngắn hạn 40, giá cắt lỗ dưới vùng giá 34

AAA

Vùng giá mua 16,3 - 16,5, Giá mục tiêu ngắn hạn 20, giá cắt lỗ dưới vùng giá 16