ANV

Giá mục tiêu ngắn hạn 26

AMV

AMV kết thúc điều chỉnh bằng nến đảo chiều tăng khi chạm MA20 giá mục tiêu ngắn hạn 14.5

HSG