Chung khoan tai chinh
Chi tiết bài viết
Tiêu đề Bao cáo phân tích đối với cổ phiếu POW
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam
Chi tiết Ngày: 09-11-2020 Trang: 6 Định dạng: Dung lượng: 1001.25 KB
   
Tóm tắt

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu POW với giá mục tiêu 13,1 nghìn đồng/cp