Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích đối với cổ phiếu FPT
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn CTCK MB
Chi tiết Ngày: 15-08-2021 Trang: 6 Định dạng: Dung lượng: 330.56 KB
   
Tóm tắt

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cho cổ phiếu FPT với các luận điểm sau: (1) Doanh thu và lợi nhuận sau thuế duy trì tăng trưởng 2 chữ số; (2) Trúng thầu nhiều hợp đồng công nghệ thông tin mới cả trong và ngoài nước; (3) Chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong 2021-2022