Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu QNS
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn SSI
Chi tiết Ngày: 28-11-2022 Trang: 6 Định dạng: Dung lượng: 303.71 KB
   
Tóm tắt

Trong quý 3 năm 2022, QNS công bố doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ, tăng 4% so với quý trước) và 318 tỷ đồng (giảm 8,7% so với cùng kỳ, giảm 13% so với quý trước). Trong 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 859 tỷ đồng (giảm 1,2% so với cùng kỳ). Sản lượng sữa đậu nành đạt 207 triệu lít (giảm 1,3% so với cùng kỳ) và sản lượng đường đạt 94 nghìn tấn (tăng 12% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm 2022. KQKD 9 tháng đầu năm thấp hơn dự kiến do: (1) sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành giảm 1,3% so với cùng trong 9 tháng đầu năm 2022 (giảm 12% so với cùng kỳ trong quý 3/2022); và (2) tỷ suất lợi nhuận gộp mảng đường giảm từ 20,9% trong 9 tháng đầu năm 2021 xuống 16,5% trong 9 tháng đầu năm 2022.