Chi tiết bài viết
Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu HND
Loại báo cáo BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Nguồn MBS
Chi tiết Ngày: 11-06-2023 Trang: 15 Định dạng: Dung lượng: 803.22 KB
   
Tóm tắt

Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 lần lượt đạt 10,850 tỷ đồng và 790 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1,500 đồng. Định giá cổ phiếu ở mức 18,200 đồng/cổ phần, Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HND cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.